T 070 - 390 62 60
AantjesZevenberg, cassatie, wettelijk deelgenootschap, eenvoudige gemeenschap, BW art. 1:90 lid 1, Bw art. 3:173, BW art.1:93, huwelijkse voorwaarden, rekening en verantwoording, schadeplichtig, verdeling huwelijksgemeenschap

Reorganisatie en sociaal plan

U staat voor een reorganisatie wat een collectief ontslag tot gevolg zal hebben. Waar moet u aan denken en welke stappen zijn nodig om de reorganisatie tot een goed einde te brengen?

In deze workshop behandelen wij de volgende stappen:

 1. Het opstellen van een reorganisatieplan.
 2. Wanneer is een sociaal plan nodig?
  a. welke financiële en organisatorische keuzes moeten gemaakt worden?
  b. welke voorbereidingen moeten getroffen worden in aanloop naar een sociaal plan?
  c. waar zitten de knelpunten in te maken keuzes?
  d. wat is de rol van de OR en/of de vakbonden
  e. Wet werk en zekerheid in relatie tot sociaal plan: transitievergoeding en aanvullende vergoedingen, alternatief voor UWV-route in sociaal plan en overgangsrecht bestaand sociaal plan
 3. Het opstellen van een sociaal plan.
  a. wat is er mogelijk ten aanzien van selectie van personeel: o.a. afspiegeling, de ‘talentregeling’, stoelendans
  b. welke problemen kunnen ontstaan bij interpretatiekwesties
  c. Hoe kijken rechters naar sociale plannen bij het beoordelen
 4. Het melden van het collectieve ontslag bij de vakbonden en het UWV (WMCO).
 5. Het onderhandelen met de vakbonden over het sociaal plan.
 6. Het adviestraject met de ondernemingsraad.
 7. De communicatie met de werknemers.
 8. Het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf, wat te doen na weigering van de toestemming door het UWV WERKbedrijf dan wel het sluiten van beëindigingsovereenkomsten met de werknemers.

 9. >> vraag informatie over deze workshop aan

Lees verder

AantjesZevenberg, cassatie, kindgebonden budget, alimentatie, alleenstaande ouderkop, draagkracht, behoefte

Overgang van onderneming

In deze workshop behandelen wij onder meer de vraag wanneer er sprake is van overgang van onderneming en wat daar de gevolgen van zijn. Naast recente rechtspraak bespreken wij onder andere de volgende (praktische) onderwerpen: medezeggenschap in de voorfase, wie er precies mee over gaan, de positie van werknemers die niet mee over willen gaan, de continuering van individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden en de (on)mogelijkheden van harmonisatie alsmede het ontslagverbod wegens overgang van onderneming. Bijzondere aandacht besteden wij aan de strategische aanpak van het gehele proces om dit voor zowel de organisatie als de werknemers zo effectief en soepel mogelijk te laten verlopen. >> vraag informatie over deze workshop aan

Lees verder

AantjesZevenberg, cassatie, medebezitter, schade door dier, aansprakelijkheid

Flexibele arbeid

Een nuttige cursus waarbij u na afloop alle ‘ins en outs’ van de verschillende (flexibele) arbeidsrelaties kent.

Tijdens deze workshop geven wij een overzicht van de bestaande vormen van flexibele arbeidsrelaties en maken wij inzichtelijk welke aandachtspunten voor de praktijk van belang zijn. Wij gaan in op risico’s van een opdrachtnemer (overeenkomst van opdracht), de oproepovereenkomst, de detacheringsovereenkomst, payrolling & de uitzendovereenkomst, de stagiair & de leerarbeidsovereenkomst. Uiteraard komt ook de problematiek van de (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in relatie met de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, uitgebreid aan de orde. Het gaat om uiteenlopende vragen, waaronder aanspraken op loon, op ontslagbescherming en aansprakelijkheden van de werkgever.

>> vraag informatie over deze workshop aan

Lees verder

AantjesZevenberg,

Dossieropbouw / de disfunctionerende werknemer

Na de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 (WWZ)  is een goed opgebouwd personeelsdossier bij ontslag wegens persoonlijke redenen (zoals de disfunctionerende werknemer) nog belangrijker geworden .In deze interactieve workshop hoort u zorgt dat u uw dossiers op orde krijgt en houdt.
 1. Welke eisen worden in de nieuwe wetgeving aan een goed dossier gesteld en hoe ga je daar praktisch en planmatig mee om?
 2. Hoe begeleid je een niet functionerende medewerker en hoe bouw je een ‘Wet werk en zekerheidsbestendig’ dossier op a. Welke hindernissen en valkuilen kom je hierbij tegen? b. Hoe voorkom je dat een medewerker zich ziek meldt als hij is aangesproken op onvoldoende functioneren? c. Hoe ga je om met disfunctioneren terwijl je de medewerker wil behouden voor de organisatie? d. Hoe ga je om met disfunctioneren als je de medewerker niet wil behouden voor de organisatie?
 3. Diverse instrumenten om het functioneren van de medewerker te beïnvloeden en medewerker op zijn functioneren aan te spreken. Voorbeeld: wanneer zet je een verbetertraject in en wanneer een functioneringstraject?
 4. Vormen van disfunctioneren en het verschil tussen disfunctioneren en verwijtbaar handelen/nalaten
 5. Behandelen van casussen
>> vraag informatie over deze workshop aan

Lees verder

AantjesZevenberg, arbeidsrecht, arbeidsrechtadvocaat, slapend dienstverband, zieke werknemer, transitievergoeding, wetsvoorstel

De zieke werknemer

Deze cursus behandelt op praktijkgerichte wijze de problematiek van het veelvuldige of (mogelijk) onterechte ziekteverzuim. Wat mag u doen met een werknemer die de controle van de bedrijfsarts ontwijkt of bij wie u twijfelt of een ziekmelding terecht is? Welke sancties / incentives mag u inzetten om het ziekteverzuim naar beneden te krijgen en hoe kunt u daar de bedrijfsarts op een goede manier bij betrekken? In hoeverre moet de organisatie zich aanpassen aan de mogelijkheden van een zieke werknemer en andersom? Wanneer mag u loon inhouden en welke regels moet u daarbij in acht nemen? Wat staat in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid over ziekte en welke opzegverboden zijn daarin van kracht?

Soms zien we dat werknemers kwakkelen als gevolg van een ongezonde leefstijl. Een andere keer leiden gespannen verhoudingen op de werkvloer tot (situatieve) arbeidsongeschiktheid. Ook kunnen moeilijke privéomstandigheden tot ziekmelding leiden. Of de werknemer blijft thuis, maar weigert een bepaalde therapie of behandeling. Gaat het in die gevallen eigenlijk wel om arbeidsongeschiktheid en hoe kun je dan effectief ingrijpen om langdurig verzuim of arbeidsconflicten te voorkomen? Welke rol mag u daarbij van de bedrijfsarts verwachten?

>> vraag informatie over deze workshop aan

Lees verder

AantjesZevenberg, aansprakelijkheid, ondergeschikten, zeggenschap, ondergeschiktheid, in- en uitleensituatie

WWZ in vogelvlucht

De wijzigingen in het ontslagrecht en de Werkloosheidswet als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid hebben grote consequenties. Zoals de te kiezen procedure (UWV of kantonrechter), de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie, de transitievergoeding bij ontslag, de maximalisering van de ontslagvergoeding, de verplichting om passende arbeid bij ontslag te aanvaarden en het aantal tijdelijke contracten dat u nog kan afsluiten. Voor HRM-ers, P&O-ers, managers en ieder die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft is het van groot belang tijdig bekend te zijn met deze ingrijpende wijzigingen. Tijdens deze workshop belichten wij vanuit uiteenlopende invalshoeken de gevolgen van dit wetsvoorstel. Daarbij schenken wij bijzondere aandacht aan de consequenties voor de arbeidsrechtpraktijk. >> vraag informatie over deze workshop aan

Lees verder