In geval van het overlijden van een naaste hebben nabestaanden die vallen onder de kring van gerechtigden recht op vergoeding van gederfd levensonderhoud, kosten die na het overlijden moeten worden gemaakt om de bijdrage die de overledene leverde in het huishouden te  compenseren, en begrafeniskosten. Artikel 6:108 BW geeft de nabestaanden een zelfstandig recht op schadevergoeding, zodat niet van belang is of jegens de nabestaanden onrechtmatig is gehandeld. Voldoende voor de aanspraak op schadevergoeding van de nabestaanden is dat onrechtmatig is gehandeld jegens de overledene.

De kring van gerechtigden is beperkt tot:
– de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en minderjarige wettige of onwettige kinderen van de overledene;
– andere bloed- of aanverwanten van de overledene die door hem feitelijk werden onderhouden of die daarop op grond van een rechterlijke uitspraak aanspraak konden maken;
– degenen die voor het overlijden met de overledene gezinsverband samenwoonden en die door hem werden onderhouden, al dan niet doordat de overledene levensonderhoud in natura verstrekte.

Ten aanzien van de begrafeniskosten geldt dat de aansprakelijke (verzekeraar) de redelijke kosten van de begrafenis of crematie dient te vergoeden. Om te bepalen wat redelijke kosten zijn, wordt onder meer gekken naar de leefomstandigheden en de maatschappelijke positie van overledene.

Nabestaanden hebben naar Nederlands recht geen recht op smartengeld. Wel kunnen de nabestaanden het smartengeld erven van de overledene. Indien de wederpartij aansprakelijk is gesteld voor het overlijden van het slachtoffer, kan namelijk smartengeld gevorderd worden van de wederpartij dat via vererving aan de erfgenamen toekomt.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op