Indien u letsel heeft bekomen door een gebrekkig product, heeft u mogelijk recht op vergoeding van de door u geleden schade door de producent. Een producent kan aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door een gebrekkig product. Van een gebrekkig product is sprake, indien het betreffende product niet de veiligheid biedt die men daarvan, objectief gezien, mag verwachten. Uit de rechtspraak volgt dat een product gebrekkig is, indien het product bij het gebruik waarvoor het bedoeld is, het risico voor schade voor personen of zaken in het leven roept. Om te bepalen of een product gebrekkig is, dienen alle omstandigheden van het geval in acht te worden genomen, waarbij onder meer wordt gelet op de presentatie van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik daarvan en het tijstip waarop het in het verkeer werd gebracht. De benadeelde dient te bewijzen dat sprake is van schade, een gebrek en een causaal verband tussen de schade en het gebrek.

Om te voorkomen dat een producent, vanwege het dreigende risico van aansprakelijkheid, zijn producten niet meer verbetert, is in de wet de regel opgenomen dat een product niet als gebrekkig mag worden beschouwd, uitsluitend omdat nadien een beter product in het verkeer is gebracht. Met een beter product wordt gedoeld op een product dat aan hogere veiligheidseisen voldoet. Deze regel neemt niet weg dat het later op de markt brengen van een beter product wel als kan bewijs gelden. Als uitsluitend bewijs is het echter onvoldoende voor aansprakelijkheid voor de producent.

In de wet zijn enkele bevrijdende omstandigheden opgenomen waar de producent zich op kan beroepen om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Het gaat dan om de volgende omstandigheden:
– het product is niet door de producent in het verkeer gebracht;
– het is aannemelijk dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het moment van het in verkeer brengen van het product;
– het product is niet vervaardigd of verspreid in de uitoefening van een beroep of bedrijf (maar in de privésfeer);
– het gebrek is een gevolg van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
– het was op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het moment van het in het verkeer brengen onmogelijk het bestaan van het gebrek te ontdekken;
– het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het eindproduct of aan instructies van de producent daarvan.
Op de producent rust de bewijslast om aan te tonen dat een van bovengenoemde omstandigheden zich voordoet.

De schade die voor vergoeding in aanmerking komt is beperkt tot schade door dood of lichamelijk letsel en schade van ten minste € 500,- door het product toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt. Door deze regeling komt dus enkel schade binnen de consumentensfeer voor vergoeding in aanmerking. Indien de schade minder dan € 500,- bedraagt kan men geen verhaal zoeken bij de producent, maar wel bij de verkoper. Wanneer sprake is van beschadiging van het gebrekkige product zelf, dient men zich eveneens tot de verkoper te richten.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op