Indien u letsel heeft bekomen als gevolg van een arbeidsongeval, heeft u in veel gevallen recht op schadevergoeding van de werkgever dan wel diens verzekeraar.

Op de werkgever rust een ruime zorgplicht ten aanzien van de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin en waarmee wordt gewerkt. Daarnaast dient de werkgever passende maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven ter voorkoming van schade bij werknemers. Indien de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden letsel oploopt, is de werkgever voor de geleden schade aansprakelijk, tenzij de werkgever kan aantonen dat deze aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat bij de werknemer sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid. Uit dit laatste volgt dat de bewijslast ten aanzien van het voldoen aan de zorgplicht op de werkgever rust, hetgeen meebrengt dat indien de werkgever niet kan aantonen dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft gegeven ter voorkoming van schade, de werkgever aansprakelijk is voor de door de werknemer geleden schade.

Het voorgaande heeft betrekking op een ongeval binnen het werkterrein. Echter, ook indien de werknemer letsel oploopt buiten het normale werkterrein, kan de werkgever voor deze schade aansprakelijk zijn. Op de werkgever rust namelijk de verplichting een verzekering af te sluiten voor schade geleden door werknemers die voor hun werkzaamheden aan het verkeer moeten deelnemen. Indien de werkgever heeft nagelaten een dergelijke verzekering af te sluiten, heeft deze zich niet als een goed werkgever gedragen en in dat geval dient de werkgever dan ook het bedrag te vergoeden dat een behoorlijke verzekeraar zou hebben uitbetaald. Het voorgaande geldt zowel wanneer een werknemer als bestuurder van een motorrijtuig bij een verkeersongeval betrokken is, als wanneer een werknemer als fietser of voetganger betrokken is bij een verkeersongeval waarbij een of meer voertuigen betrokken zijn, als wanneer een werknemer als fietser betrokken is bij een eenzijdig ongeval.

Daarnaast kan de werkgever aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van een ongeval dat verband houdt met de werkzaamheden, maar er niet door is veroorzaakt. Een voorbeeld daarvan is een werknemer die voor zijn werk een congres bezoekt en in dat kader een ongeval krijgt waarbij hij letsel oploopt.  Ten slotte kan de werkgever aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van een ongeval dat niet heeft plaatsgevonden in de uitoefeningen van de werkzaamheden, maar waarvoor de werkgever wel een verwijt valt te maken vanwege de daaraan verbonden gevaren. Te denken valt aan een werkgever die een bedrijfsuitje organiseert of doet organiseren waaraan een risico op schade voor de deelnemende werknemers verbonden is en waarbij ter voorkoming van die schade enige zorg van de werkgever mag worden verwacht.

Expertise van onze letselschadeadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 4 letselschadespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Wilt u vrijblijvend meer informatie over wat de letselschadeadvocaten van AantjesZevenberg Advocaten voor u kunnen betekenen?

Neem direct contact op