• Image 7
 • Image 8
 • Image 1
 • Klaas Cassatie Mobiel 667x667
 • Fenna Cassatie Mobiel 667x667
 • Jos Arbeidsrecht Mobiel 667x667
T 070 - 390 62 60
Cassatie
De behandeling van cassatiezaken vergt specialistische kennis. Daarvoor is AantjesZevenberg het aangewezen kantoor. Al onze cassatieadvocaten hebben een specialisatieopleiding gevolgd. Daarnaast beschikken zij over een brede ervaring op dit juridische terrein.
>> lees verder
Cassatie
Cassatie

 • ONZE SPECIALISTEN

  De behandeling van cassatiezaken vergt specialistische kennis. Daarvoor is AantjesZevenberg het aangewezen kantoor. Onze drie cassatieadvocaten hebben een specialisatieopleiding gevolgd. Daarnaast beschikken zij over een brede ervaring op dit rechtsgebied.

  Onze cassatiespecialisten:


 • CIVIELE CASSATIE

  De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogst rechtsprekende instantie in Nederland. De wijze van procederen is geheel anders dan procedures bij lagere instanties. De behandeling van cassatiezaken vergt daarom specialistische kennis. Dat vraagt om een advocaat die uitermate ter zake kundig is. Daarvoor is AantjesZevenberg het aangewezen kantoor. Onze cassatieadvocaten hebben een specialisatieopleiding gedaan en beschikken over een brede ervaring op dit juridische terrein.


 • CASSATIEPROCEDURE

  De cassatieprocedure is wezenlijk anders dan de gewone procedure bij de rechtbank en het hof. Om deze reden geven we hierbij een korte uitleg over de cassatieprocedure.

  De rechtbank en het hof beoordelen en beslissen over de zaak die de partijen voorleggen. De Hoge Raad heeft als cassatierechter echter een andere taak. De Hoge Raad beoordeelt namelijk niet de zaak, maar de uitspraak zoals gedaan door de feitenrechter. Hij beperkt zich bij de beoordeling van het cassatieberoep tot de toetsing van de uitspraak waartegen het cassatieberoep zich richt en die toetsing is bovendien zeer beperkt. In cassatie wordt alleen gekeken of de uitspraak van het hof juridisch juist is, of de regels van procesrecht in acht zijn genomen (stelplicht, bewijslast, twee-conclusie regel, de grenzen van de rechtsstrijd, reformatio in peius ect.), en of het hof zijn beslissing voldoende duidelijk heeft gemotiveerd. Over het algemeen vindt de Hoge Raad kleine onvolkomenheden in de motivering van de beslissing onvoldoende om de uitspraak te vernietigen. Dit geldt zeker als de Hoge Raad zich met het resultaat kan verenigen. In cassatie kunnen in beginsel geen nieuwe feiten en bewijzen worden ingebracht.

  Geen pro-forma beroep

  Een “pro forma” cassatieberoep kan niet worden ingesteld. In een cassatiedagvaarding of verzoekschrift moeten meteen alle middelen c.q. gronden worden opgenomen. Op een later moment kunnen geen nieuwe klachten worden geformuleerd, tenzij bijvoorbeeld niet tijdig een proces-verbaal van de mondelinge behandeling bij het hof voor het verstrijken van de cassatietermijn is ontvangen.

  Uitkomst van de cassatieprocedure

  De uitkomst van de procedure kan zijn dat de uitspraak van de feitenrechter wordt vernietigd, zodat de zaak opnieuw wordt behandeld door dezelfde of andere rechter. Die nieuwe rechter geeft dan een beslissing waarbij hij rekening moet houden met de beslissing van de Hoge Raad. Eveneens kan de Hoge Raad de zaak zelf in principale afdoen, maar dit is een uitzondering op de regel.


 • CASSATIETERMIJN

  Voor de meeste cassatiezaken geldt een termijn van drie maanden, maar soms gelden ook kortere termijnen. De termijn voor een arrest in kort geding is bijvoorbeeld acht weken. Het is daarom cruciaal om tijdig een cassatieadvocaat in te schakelen om na te gaan binnen welke termijn er cassatie kan worden ingesteld.


 • CASSATIEADVIES

  Het is van groot belang om de zaak tijdig voor te leggen aan ons kantoor. Cassatie is een secuur en tijdrovend werk. Het procesdossier moet immers worden doorgelezen, er moet jurisprudentieonderzoek worden gedaan en de rechterlijke beslissingen moeten worden geanalyseerd. Daarbij is van belang dat de cliënt altijd voorafgaand aan een cassatieberoep een cassatieadvies behoort te ontvangen waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de kansen van succes bij de Hoge Raad, maar ook aan de kosten, de risico’s en de zin van een cassatieberoep. Hierbij zullen we eveneens expliciet de vraag aan de orde stellen of de wederpartij ook een succesvol incidenteel cassatieberoep kan instellen en wat de eventuele kansen zijn in een verwijzingsprocedure. Vanaf medio 2012 is ingevolge de Verordening Vakbekwaamheidseisen Civiele Cassatieadvocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten deze schriftelijke advisering verplicht.

  Vroegtijdig advies

  Wij streven ernaar onze cliënten uiterlijk één maand voor het verstrijken van de cassatietermijn te adviseren. Op deze wijze heeft de cliënt voldoende tijd om na te denken of hij cassatieberoep wil instellen en is er ook voldoende gelegenheid om concept cassatieklachten op te stellen en deze te bespreken. Uiteraard is dit alleen mogelijk indien het procesdossier tijdig door ons is ontvangen. Wij vragen daarom de advocaten tijdig contact met ons op te nemen. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan proberen wij altijd zo goed en spoedig mogelijk uw zaak op te pakken.

  Negatief cassatieadvies

  Indien wij een negatief cassatieadvies geven zal door ons kantoor geen cassatieberoep worden ingesteld. Over het algemeen bestaat dan nog wel de mogelijkheid om een second opinion bij een andere cassatieadvocaat aan te vragen. U dient dan wel na te gaan of de Raad voor de Rechtsbijstand of een eventuele rechtsbijstandsverzekeraar deze kosten wel vergoedt.

  Positief cassatieadvies

  Indien een positief advies wordt gegeven dient cliënt de opdracht te geven om in cassatie te gaan. Afhankelijk van de soort procedure wordt er vervolgens een cassatieverzoekschrift of een cassatiedagvaarding opgesteld. Hierin moeten meteen alle klachten (middelen) worden opgenomen. Een “pro forma” cassatieberoep kan niet worden ingesteld. Op een later moment kunnen geen nieuwe klachten worden geformuleerd, tenzij bijvoorbeeld niet tijdig een proces-verbaal van de mondelinge behandeling bij het hof voor het verstrijken van de cassatietermijn is ontvangen.


 • QUICK-SCAN

  Het geven van een cassatieadvies is een tijdrovende en daarmee kostbare aangelegenheid. Om deze reden bieden wij ook de mogelijkheid voor een zogenoemde Quick scan analyse. Bij deze analyse wordt slechts de eindbeslissing van de rechter bekeken en een voorlopige mening gegeven over de kansen in cassatie. De tijdsinvestering die gemoeid is met een dergelijk advies is veel korter waardoor de kosten beperkter zijn. Indien wij kansen zien om in cassatie te gaan volgt meestal alsnog een uitgebreider regulier advies.

  Voor een Quick scan wordt na ontvangst van de te beoordelen uitspraak vooraf een vaste prijsafspraak gemaakt.


 • VERWEER EN/OF INCIDENTEEL CASSATIEBEROEP?

  Indien de wederpartij in cassatie gaat is het niet alleen belangrijk om te beoordelen of verweer moet worden gevoerd, maar ook of incidenteel cassatieberoep noodzakelijk is. Het is voor de verweerder namelijk van groot belang om incidenteel cassatieberoep in te stellen tegen ongunstige beslissingen, aangezien – ingeval van vernietiging of verwijzing door de Hoge Raad – alle beslissingen die in cassatie niet (of tevergeefs) zijn bestreden, bindend zijn voor de verwijzingsrechter.


 • KOSTEN

  Uurtarief

  In cassatie berekenen wij een standaard uurtarief. Uiteraard zal de omvang van het dossier en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van invloed zijn op de hoogte van de kosten. Eventueel kan ook in overleg een vaste tariefafspraak worden gemaakt.

  Quick Scan

  Voor een Quick scan wordt na ontvangst van de te beoordelen uitspraak vooraf een vaste prijsafspraak gemaakt.

  Toevoeging

  Wij voeren cassatieprocedures ook op toevoeging indien cliënten daarvoor in aanmerking komen. Cliënten dienen er nog wel rekening mee te houden dat zij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Ook vallen niet alle kosten onder de toevoeging zoals het griffierecht en een eventuele proceskostenveroordeling in geval het cassatieberoep verworpen wordt.


 • VOOR ADVOCATEN

  In het merendeel van de cassatiezaken geven de advocaten in eerste of tweede aanleg aan ons de opdracht om een cassatieadvies te geven en zo nodig in cassatie te gaan. Indien u een cassatieadvies wilt ontvangen, dan ontvangen wij graag een dergelijk verzoek per e-mail inclusief het arrest/de beschikking. U kunt het procesdossier daarna aan ons sturen waarbij het belangrijk is dat u daarvan zelf een kopie bewaart. Bij voorkeur betrekken wij u graag in de cassatieprocedure, aangezien u over de meeste kennis beschikt over het procesverloop in de betreffende zaak en goed contact heeft met cliënt.

  Advies na vernietiging

  Na een eventuele vernietiging en verwijzing door de Hoge Raad zal het hoger beroep moeten worden voortgezet. In de wet staat nauwelijks wat over deze procedure opgenomen en de regels ter zake zijn met name gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad. Vanzelfsprekend kunnen wij u ter zake adviseren.

  Anticiperen op cassatieverzoek

  Uiteraard is het van belang om te anticiperen op een eventueel cassatieberoep. In hoger beroep is een goed begrip van het grievenstelsel, de devolutieve werking, de twee-conclusieregeling, reformatio in peius en het stel/bewijsrecht onontbeerlijk. Voor de appellant betekenen deze regels onder meer dat hij alle voor hem ongunstige beslissingen met grieven moet bestrijden en tegelijkertijd moet anticiperen op de eerder ingenomen standpunten van geïntimeerde die bij het slagen van een of meer grieven alsnog/opnieuw relevant kunnen worden. Voor de geïntimeerde betekenen deze regels dat hij in beginsel enkel incidenteel appel hoeft in te stellen indien een wijziging (verbetering) van het dictum is gewenst, maar dient zekerheidshalve ook (voorwaardelijk) incidenteel appel ingesteld te worden indien er sprake is van bepaalde verworpen standpunten.

  Daarbij geldt dat voor beide partijen alle standpunten, eis/grondslagwijzigingen, verweren en over het algemeen ook feiten in het eerste processtuk moeten worden opgenomen en dat, indien de wederpartij na zijn memorie van grieven of memorie van antwoord (in incidenteel appel) een nieuw standpunt aanvoert: dat er geprotesteerd moet worden en verweer kan worden gevoerd. Uiteraard adviseren wij u ook graag over het voorgaande.

Home | civiele cassatie


 • CASSATIE

  De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogst rechtsprekende instantie van het Koninkrijk der Nederlanden in civiele zaken en strafzaken. Ook in belastingzaken is de Hoge Raad in Nederland de hoogste rechterlijke instantie. De wijze van procederen is geheel anders dan procedures bij lagere instanties. De behandeling van cassatiezaken vergt daarom specialistische kennis. Dat vraagt om een partij die uitermate ter zake kundig is. Daarvoor is AantjesZevenberg het aangewezen kantoor. Al onze cassatieadvocaten hebben namelijk een specialisatieopleiding gedaan en beschikken over een brede ervaring op dit juridische terrein.

 • CASSATIEPROCEDURE

  De cassatieprocedure is wezenlijk anders dan de gewone procedure bij de rechtbank en het hof. Om deze reden geven we hierbij kort uitleg over de cassatieprocedure.

  De rechtbank en het hof beoordelen en beslissen over de zaak die de partijen voorleggen. De Hoge Raad heeft als cassatierechter echter een andere taak. De Hoge Raad beoordeelt namelijk niet de zaak, maar de uitspraak zoals gedaan door de feitelijke rechter. Hij beperkt zich bij de beoordeling van het cassatieberoep tot de toetsing van de uitspraak waartegen het cassatieberoep zich richt en die toetsing is bovendien zeer beperkt. In cassatie wordt alleen gekeken of de uitspraak van het hof juridisch juist is, of de regels van procesrecht in acht zijn genomen (stelplicht, bewijslast, twee-conclusie regel, de grenzen van de rechtsstrijd, reformatio in peius ect.), en of het hof zijn beslissing voldoende duidelijk heeft gemotiveerd. Over het algemeen vindt de Hoge Raad kleine onvolkomenheden in de motivering van de beslissing onvoldoende om de uitspraak te vernietigen. Dit geldt zeker als de Hoge Raad zich met het resultaat kan verenigen. In cassatie kunnen in beginsel geen nieuwe feiten en bewijzen worden ingebracht.

  Geen pro-forma beroep

  Een “pro forma” cassatieberoep kan niet worden ingesteld. In een procesinleiding of verzoekschrift moeten meteen alle middelen c.q. gronden worden opgenomen. Op een later moment kunnen geen nieuwe klachten worden geformuleerd, tenzij bijvoorbeeld niet tijdig een proces-verbaal van de mondelinge behandeling van het hof voor het verstrijken van de cassatietermijn is ontvangen.

  Uitkomst van de cassatieprocedure

  De uitkomst van de procedure kan zijn dat de uitspraak van de feitenrechter wordt vernietigd, zodat de zaak opnieuw wordt behandeld door dezelfde of andere rechter. Die nieuwe rechter geeft dan een beslissing waarbij hij rekening moet houden met de beslissing van de Hoge Raad. Eveneens kan de Hoge Raad de zaak zelf in principale afdoen, maar dit is een uitzondering op de regel.

 • CASSATIETERMIJN

  Voor de meeste cassatiezaken geldt een termijn van 3 maanden, maar soms gelden ook kortere termijnen. De termijn voor een arrest in kort geding is bijvoorbeeld 8 weken, voor een geschil over een handelsnaam één maand en voor een faillissements- of schuldsaneringszaak 8 dagen. Het is daarom cruciaal om tijdig een cassatieadvocaat in te schakelen om na te gaan binnen welke termijn cassatie kan worden ingesteld.

 • CASSATIEADVIES

  Het is van groot belang om de zaak tijdig voor te leggen aan ons kantoor. Cassatie is een secuur en tijdrovend werk. Het procesdossier moet immers worden doorgelezen, er moet jurisprudentieonderzoek worden gedaan en de rechterlijke beslissingen moeten worden geanalyseerd. Daarbij is van belang dat de cliënt altijd voorafgaand aan een cassatieberoep een cassatieadvies behoort te ontvangen waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de kansen van succes bij de Hoge Raad, maar ook aan de kosten, de risico’s en de zin van een cassatieberoep. Hierbij zullen we eveneens expliciet de vraag aan de orde stellen of de wederpartij ook een succesvol incidenteel cassatieberoep kan instellen en wat de eventuele kansen zijn in een verwijzingsprocedure. Vanaf medio 2012 is ingevolge de Verordening Vakbekwaamheidseisen Civiele Cassatieadvocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten deze schriftelijke advisering verplicht. Deze verordening is overigens inmiddels vervangen met de Verordening op de advocatuur.

  Vroegtijdig advies

  Wij streven ernaar onze cliënten uiterlijk één maand voor het verstrijken van de cassatietermijn te adviseren. Op deze wijze heeft de cliënt voldoende tijd om na te denken of hij cassatieberoep wil instellen en is er ook voldoende gelegenheid om concept cassatieklachten op te stellen en deze te bespreken. Uiteraard is dit alleen mogelijk indien het procesdossier tijdig door ons is ontvangen. Wij vragen daarom de advocaten tijdig contact met ons op te nemen. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan proberen wij altijd zo goed en spoedig mogelijk uw zaak op te pakken.

  Negatief cassatieadvies

  Indien wij een negatief cassatieadvies geven zal door ons kantoor geen cassatieberoep worden ingesteld. Over het algemeen bestaat dan nog wel de mogelijkheid om een second opinion bij een andere cassatieadvocaat aan te vragen. U dient dan wel na te gaan of de raad voor de rechtsbijstand of een eventuele rechtsbijstandsverzekeraar deze kosten wel vergoedt.

  Positief cassatieadvies

  Indien een positief advies wordt gegeven dient cliënt de opdracht te geven om in cassatie te gaan. Afhankelijk van de soort procedure wordt er vervolgens een cassatieverzoekschrift of een procesinleiding opgesteld. Hierin moeten meteen alle klachten (middelen) worden opgenomen. Een “pro forma” cassatieberoep kan niet worden ingesteld. Op een later moment kunnen geen nieuwe klachten worden geformuleerd, tenzij bijvoorbeeld niet tijdig een proces-verbaal van de mondelinge behandeling bij het hof voor het verstrijken van de cassatietermijn is ontvangen.

 • QUICK-SCAN

  Het geven van een cassatieadvies is een tijdrovende en daarmee kostbare aangelegenheid. Om deze reden bieden wij ook de mogelijkheid voor een zogenoemde Quick scan analyse. Bij deze analyse wordt slechts de eindbeslissing van de rechter bekeken en een voorlopige mening gegeven over de kansen in cassatie. De tijdsinvestering die gemoeid is met een dergelijk advies is veel korter waardoor de kosten beperkter zijn. Indien wij kansen zien om in cassatie te gaan volgt meestal alsnog een uitgebreider regulier advies. In geval van een Quick scan kan vooraf een prijsafspraak worden gemaakt.

 • VERWEER EN/OF INCIDENTEEL CASSATIEBEROEP?

  Indien de wederpartij in cassatie gaat is het niet alleen belangrijk om te beoordelen of verweer moet worden gevoerd, maar ook of incidenteel cassatieberoep noodzakelijk is. Het is voor de verweerder namelijk van groot belang om incidenteel cassatieberoep in te stellen tegen ongunstige beslissingen, aangezien – ingeval van vernietiging of verwijzing door de Hoge Raad – alle beslissingen die in cassatie niet (of tevergeefs) zijn bestreden, bindend zijn voor de verwijzingsrechter.

 • Wij verlenen ook rechtsbijstand in zaken waarin door een lagere rechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad zijn gesteld.

  Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Er kunnen dus alleen rechtsvragen worden gesteld aan de Hoge Raad. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een nieuwe wet is ingevoerd waarover vragen over de uitleg rijzen. De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft bijvoorbeeld tot grote veranderingen geleid op het gebied van het ontslagrecht. Tegelijkertijd heeft dit geleid tot veel onduidelijkheden. Een voorbeeld betreft het voorwaardelijk ontbindingsverzoek na een gegeven ontslag op staande voet. Zowel in de jurisprudentie als in de literatuur worden tegenstrijdige standpunten ingenomen waar het gaat om het antwoord op de vraag of de mogelijkheid van voorwaardelijke ontbinding is blijven bestaan onder de Wwz. Dit is de reden geweest voor de Kantonrechter Enschede om in zijn beschikking van 26 april 2016 een prejudiciële vraag te stellen aan de Hoge Raad.

  Voor een dergelijke vraag is vereist dat er sprake is van een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: 1) zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak, en 2) dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken.

  De lagere rechter houdt dan de zaak aan en formuleert dan vragen over de uitleg aan de Hoge Raad. Partijen mogen zich – door tussenkomst van een cassatieadvocaat – daar ook over uitlaten. Wanneer de Hoge Raad zich vervolgens heeft uitgesproken zet de lagere rechter de zaak weer voort. Deze route voorkomt dat in veel voorkomende zaken al die zaken eerst tot aan de Hoge Raad moeten worden uitgeprocedeerd. In de praktijk worden overigens ook soortgelijke zaken aangehouden in afwachting van beantwoording van de vragen door de Hoge Raad. Na beantwoording van de vraag door de Hoge Raad beslist de rechter – nadat hij partijen in de gelegenheid heeft gesteld om zich over de uitspraak van de Hoge Raad uit te laten – met inachtneming van deze uitspraak.

  Een overzicht van lopende en afgedane prejudiciële vragen is hier te vinden.

 • KOSTEN

  Uurtarief

  In cassatie berekenen wij een standaard uurtarief. Uiteraard zal de omvang van het dossier en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van invloed zijn op de hoogte van de kosten. Eventueel kan ook in overleg een vaste tariefafspraak worden gemaakt.

  Quick Scan

  Voor een Quick scan wordt na ontvangst van de te beoordelen uitspraak vooraf een vaste prijsafspraak gemaakt.

  Toevoeging

  Wij voeren cassatieprocedures ook op toevoeging indien cliënten daarvoor in aanmerking komen. Cliënten dienen er nog wel rekening mee te houden dat zij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Ook vallen niet alle kosten onder de toevoeging zoals het griffierecht en een eventuele proceskostenveroordeling in geval het cassatieberoep verworpen wordt. Ook is van belang dat voor een second opinion in beginsel geen toevoeging wordt afgegeven. Een tweede toevoeging wordt slechts verstrekt indien de second opinion het getoetste, eerdere cassatieadvies niet ondersteunt.

  U kunt ons altijd vrijblijvend bellen op 070-3906260 of een email sturen naar aantjes@aantjeszevenberg.nl.
 • VOOR ADVOCATEN

  In het merendeel van de cassatiezaken geven de advocaten in eerste of tweede aanleg aan ons de opdracht om een cassatieadvies te geven en zo nodig in cassatie te gaan. Indien u een cassatieadvies wilt ontvangen, dan ontvangen wij graag een dergelijk verzoek per e-mail inclusief het arrest/de beschikking. U kunt het procesdossier daarna aan ons sturen waarbij het belangrijk is dat u daarvan zelf een kopie bewaart. Bij voorkeur betrekken wij u graag in de cassatieprocedure, aangezien u over de meeste kennis beschikt over het procesverloop in de betreffende zaak en goed contact heeft met cliënt.

  Advies na vernietiging

  Na een eventuele vernietiging en verwijzing door de Hoge Raad zal het hoger beroep moeten worden voortgezet. In de wet staat nauwelijks wat over deze procedure opgenomen en de regels ter zake zijn met name gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad. Vanzelfsprekend kunnen wij u ter zake adviseren.

  Anticiperen op een cassatieberoep

  Uiteraard is het van belang om te anticiperen op een eventueel cassatieberoep. In hoger beroep is een goed begrip van het grievenstelsel, de devolutieve werking, de twee-conclusieregeling, reformatio in peius en het stel-/bewijsrecht onontbeerlijk. Voor de appellant betekenen deze regels onder meer dat hij alle voor hem ongunstige beslissingen met grieven moet bestrijden en tegelijkertijd moet anticiperen op de eerder ingenomen standpunten van geïntimeerde die bij het slagen van een of meer grieven alsnog/opnieuw relevant kunnen worden. Voor de geïntimeerde betekenen deze regels dat hij in beginsel enkel incidenteel appel hoeft in te stellen indien een wijziging (verbetering) van het dictum is gewenst, maar dient zekerheidshalve ook (voorwaardelijk) incidenteel appel ingesteld te worden indien er sprake is van bepaalde verworpen standpunten.

  Daarbij geldt dat voor beide partijen alle standpunten, eis/grondslagwijzigingen, verweren en over het algemeen ook feiten in het eerste processtuk moeten worden opgenomen en dat, indien de wederpartij na zijn memorie van grieven of memorie van antwoord (in incidenteel appel) een nieuw standpunt aanvoert: dat er geprotesteerd moet worden en verweer kan worden gevoerd. Uiteraard adviseren wij u ook graag over het voorgaande.

 • ONZE CASSATIEZAKEN

  Hieronder een kleine greep uit cassatiezaken van door AantjesZevenberg behandelde uitspraken:

  Letselschade

  • Arbeidsrecht. Procesrecht, deelgeschilprocedure. Vrijwilliger valt van dak bij werkzaamheden aan kerkgebouw en begint deelgeschilprocedure (art. 1019w Rv). Hoger beroep deelgeschilbeschikking op de voet van art. 1019cc lid 3, onder a, Rv. Heeft hof bij vernietiging van deelgeschilbeschikking de bevoegdheid (in de procedure ten principale) de zaak aan zich te houden (art. 356 Rv)? Ontvankelijkheid in cassatie. Vallen vrijwilligerswerkzaamheden onder de reikwijdte van art. 7:658 lid 4 BW? Is sprake van bedrijfsuitoefening door de parochie? Is van belang dat de werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoerde, niet door werknemers van de parochie zouden zijn uitgevoerd? Opgetreden voor verweerder. Cassatieberoep is verworpen. HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142;
  • Onrechtmatige daad. Letselschade na verkeersongeval. Motivering schatting gederfd inkomen; stelplicht en bewijslast. Invloed persoonlijkheidsonderzoek en koerswijziging in appel. HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273;
  • Schadevergoeding; verjaring. Vaststellingsovereenkomst met voorbehoud voor bepaalde toekomstige schade. Voorwaardelijke vordering? Aanvullen van rechtsgronden. Verjaring o.g.v. art. art. 3:307 lid 2 BW; aanvangsmoment. Bewijs dat voldaan is aan voorwaarde in voorbehoud, ondanks verloren gaan cruciaal rapport; art. 152 Rv. Uitleg dictum. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2988;
  • Onrechtmatige daad. Verkeersongeval. Letselschade; psychische klachten. Arbeidsongeschiktheid. Causaliteit. Waardering deskundigenbewijs. Omvang schade, Opgetreden voor verweerder. HR 13 februari 215, ECLI:NL:HR:2015:308;
  • Werkgeversaansprakelijkheid; art. 7:658 BW. Condicio sine que non-verband tussen bedrijfsongeval en later privé-ongeval. Toerekening op de voet van art. 6:98 BW; omstandigheden van het geval; gezichtspunten. HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2895;
  • Schadevordering, onrechtmatige daad door minderjarige jonger dan veertien jaar (watersportongeluk), art. 6:164 in verbinding met art. 6:169 lid 1 BWNA. Eigen schuld benadeelde; toepassing billijkheidscorrectie, art. 6:101 lid 1 BWNA. HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3751;
  • Onrechtmatige daad. Val van klimmuur; onvoldoende toezicht of voorzorgsmaatregelen? HR 17 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5354;

  Arbeidsrecht

  • Procesrecht, deelgeschilprocedure. Vrijwilliger valt van dak bij werkzaamheden aan kerkgebouw en begint deelgeschilprocedure (art. 1019w Rv). Hoger beroep deelgeschilbeschikking op de voet van art. 1019cc lid 3, onder a, Rv. Heeft hof bij vernietiging van deelgeschilbeschikking de bevoegdheid (in de procedure ten principale) de zaak aan zich te houden (art. 356 Rv)? Ontvankelijkheid in cassatie. Vallen vrijwilligerswerkzaamheden onder de reikwijdte van art. 7:658 lid 4 BW? Is sprake van bedrijfsuitoefening door de parochie? Is van belang dat de werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoerde, niet door werknemers van de parochie zouden zijn uitgevoerd? Opgetreden voor verweerder. Cassatieberoep is verworpen. HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142;
  • Ontslagrecht; Nietigheid opzegging ingeroepen binnen de termijn van art. 9 BBA? Berusting in ontslag? Geconverteerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toch gewoon ‘laten aflopen’ kwalificeert als ‘opzegging’. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3305;
  • Werkgeversaansprakelijkheid; art. 7:658 BW. Condicio sine que non-verband tussen bedrijfsongeval en later privé-ongeval. Toerekening op de voet van art. 6:98 BW; omstandigheden van het geval; gezichtspunten. HR 3 oktober 2014,ECLI:NL:HR:2014:2895;

  Personen- en familierecht

  • Huwelijksgoederenrecht. Huwelijkse voorwaarden. Draagplicht voor lasten met betrekking tot een aan partijen in eenvoudige gemeenschap toebehorende woning in aanbouw (art. 3:172 BW). Moet de eenvoudige gemeenschap worden betrokken in de afwikkeling van het wettelijk deelgenootschap (art. 1:138-140 (oud) BW)? Grenzen van de rechtsstrijd. Plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording (art. 3:173 BW) en de mogelijkheid tot schadeplichtigheid in geval van een eenvoudige gemeenschap; staat aard van de rechtsverhouding tussen deelgenoten die met elkaar zijn gehuwd daaraan in de weg? HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:156;
  • Kinderalimentatie; wijze waarop kindgebonden budget in aanmerking moet worden genomen (HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011), HR 30 september 2016 ECLI:NL:HR:2016:2229;
  • Verzoek verlenging ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing. Termijnoverschrijding, ontvankelijkheid. Art. 8 EVRM. Procesreglement Civiel Jeugdrecht. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 16 september 2016 ECLI:NL:HR:2016:2119;
  • Procesrecht. Klacht over toepassing Marokkaans recht die niet aan de eisen voldoet (art. 426a lid 2 Rv). Grievenstelsel; vernietiging buiten grief om. Herstelbeschikking rechtbank (art. 31 Rv) na uitspraak hof. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 10 juni 2016 ECLI:NL:HR:2016:1139;
  • Alimentatie. Partneralimentatie. Draagkracht in geval van onderneming met sterk fluctuerende winsten. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 13 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:850(ECLI:NL:HR:2016:850;
  • Huwelijksvermogensrecht. Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Vermogensverdeling na echtscheiding. Pensioenverevening. Art. 1:141 en 1:142 BW. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:722;
  • Recht van het kind en de niet met het gezag beklede ouder op omgang. Voorlopige omgangsregeling waarvan invulling aan het Omgangshuis wordt overgelaten. Wettelijke grondslag? Art. 8 EVRM. Verantwoordelijkheid rechter. Reformatio in peius? Oplegging dwangsom. Grenzen van de rechtsstrijd. HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:748;
  • Echtscheiding. Alimentatie. Vaststelling draagkracht man. Slagende motiveringsklachten tegen oordeel dat onvoldoende inzicht is geboden in financiële positie. HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:262 ECLI:NL:HR:2014:262, NJB 2014/369, RvdW 2014/292, RFR 2014/54;

  Merkenrecht

  • Merkenrecht. Vordering tot nietigverklaring van inschrijving woordmerk. Is sprake van teken ter aanduiding van de plaats van herkomst? Art. 2.28 lid 1 sub c en art. 2.11 lid 1 sub c BVIE; HvJEU 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, NJ 2000/269 (Chiemsee). Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad. HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2573;
  • Stokke/Hauck, Auteursrecht; inbreukactie. Maatstaf beoordeling auteursrechtelijke beschermingsomvang (HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533, NJ 2013/503). Feitelijke beoordeling. Proceskostenveroordeling conform Indicatietarieven IE-zaken Hoge Raad. opgetreden voor verweerder. HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1200;
  • Ajax/Promosports, Merkenrecht; inbreukvordering ex art. 2.20 lid 1 onder b en c BVIE. Relevante overeenstemming tussen vesten en merk Ajax? Maatstaf beoordeling verwarringsgevaar (sub b) of ongerechtvaardigd voordeel trekken doordat publiek verband legt tussen merk en teken (sub c) (HvJEU 18 juli 2013, zaak C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, NJ 2013/527, HvJEU 27 november 2008, zaak C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, NJ 2009/575). Maatstaf bij geringe mate van overeenstemming. Toewijzing proceskosten merkenrechtelijke grondslag, ambtshalve begroting bij gebreke van specificatie. HR 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397;
  • Leidseplein/Redbull Merkenrecht. Vervolg op HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4915 en HvJEU 6 februari 2014, C-65/12. Beroep op ‘geldige reden’ (art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG); maatstaven. Proceskosten; art. 1019h Rv. Bedragen wegens ‘reis- en verblijfkosten’. Vermindering van gevorderde bedrag wegens bovenmatigheid. HR 13 februari 2015 ECLI:NL:HR:2015:292 ;
  • H&M/G-Star. HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX9018 ;

  Onrechtmatige uitzending/publicaties

  • Onrechtmatige tv-uitzending? Opnames met verborgen camera. Vordering tot afgifte van het volledige beeld- en geluidmateriaal; art. 843a Rv. Subsidiariteitsvereiste? Mogelijkheden tot vergaring van bewijs. Art. 10 EVRM, recht op vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring. Opgetreden voor verweerder. Cassatieberoep is verworpen. HR 29 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2518;
  • Zaak over het invullen van een volledige naam in Google Search welke verwijzingen oplevert naar websites met initialen over niet-onherroepelijke stafrechtelijke veroordeling. HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:316;
  • Friesland Vlees tegen Staat en AVROTROS, Uitlatingen Minister in de media en aandacht in tv-programma over beweerde misstanden in een slachthuis. Maatstaf voor onrechtmatigheid van informatie, verstrekt door de overheid, resp. in het kader van onthullingsjournalistiek. HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3014;
  • TROS/Pretium. HR 28 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0598 , NJ 2012, 556;

  Faillissementsrecht/WSNP

  • WSNP. Procesrecht. Art. 349a Fw. Schuldsaneringsregeling door rechtbank met twee jaar verlengd. Is schuldenaar in het daartegen ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk? (HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ 2014/470 en HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1203, NJ 2017/288), HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:316
  • WSNP. Tussentijdse beëindiging (art. 350 lid 3, sub f, Fw). Feiten en omstandigheden die op het tijdstip van toelatingsbeslissing reeds bekend waren. Invloed ontbreken mondelinge behandeling. HR 27 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:111.
  • Faillissementsrecht. Verzoek van gefailleerde die in verzekerde bewaring is gesteld om afgifte van proces-verbaal van getuigenverhoor (art. 66 Fw). Uitleg van HR 6 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX8295, NJ 2010/184. Afweging van belangen (HR 22 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1819, NJ 1997/339); indien gefailleerde mede op grond van de verklaring van de getuige van zijn vrijheid is beroofd, komt groot gewicht toe aan zijn belang bij afgifte van het proces-verbaal; uitzonderingen, HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:286, TvCu/12783 met annotatie van prof. mr. A.W. Jongbloed, NJB 2016/453, RvdW 2016/307, INS-Updates.nl 2016-0093;

  Overige rechtsgebieden

  • Verbintenissenrecht; procesrecht. Buitengerechtelijke ontbinding door verkoper van koopovereenkomst inzake auto. Had hof schadeposten moeten beoordelen waaraan rechtbank niet is toegekomen? Door wie is de schade geleden waarvan vergoeding wordt gevorderd? HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3091;
  • Verbintenissenrecht. Overeenkomst exploitant tankstation met oliemaatschappij. Concurrentie door nabijgelegen tankstation te wijten aan oliemaatschappij? Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 11 november 2016,ECLI:NL:HR:2016:2572;
  • Verdeling gemeenschap tussen broers; afrekening met betrekking tot gevoerd beheer van onroerende zaken. Onbegrijpelijk oordeel over verschuldigdheid van btw over beheersvergoeding. HR 28 oktober 2016,ECLI:NL:HR:2016:2450;
  • Onrechtmatige overheidsdaad. Grondrechten. Is wetswijziging tot beëindiging van bekostiging lessen Turkse taal en cultuur in basisonderwijs in strijd met art. 2 Eerste Protocol EVRM (vrijheid van onderwijs)? HR 14 oktober 2016,ECLI:NL:HR:2016:2341;
  • Contractenrecht. Samenhangende overeenkomsten. Leaseovereenkomst kopieermachine. Niet-nakoming, ontbinding. Gebondenheid lessor door mededelingen van “verkoper”. Uitsluiting in algemene voorwaarden lessor van binding door toezeggingen van een derde. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 23 september 2016,ECLI:NL:HR:2016:2182;
  • Gebruik van vluchtgegevens op website luchtvaartmaatschappij in strijd met beding in algemene voorwaarden; wanprestatie? Vervolg van HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88, NJ 2015/304 en HvJEU 15 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:10, NJ 2015/303. Beperking contractsvrijheid ingevolge Databankenrichtlijn geldt niet voor onbeschermde databanken. Geen kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. HR 11 maart 2016,ECLI:NL:HR:2016:390;
  • Erfrecht. Uitleg testament (art. 4:46 BW). Ouderlijke boedelverdeling; verplichting tot zekerheidstelling voor vordering uit overbedeling. Art. 4:45 BW: tijdstip beoordeling vervulbaarheid voorwaarde. HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:46;
  • Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Consumentenrecht. Telefoonabonnement met ‘gratis’ mobiele telefoon. Koop op afbetaling. Goederenkrediet ? Kredietovereenkomst? Strekking overeenkomst. HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385;
  • Beeldbrigade/Hulskamp, Koop. Overeenkomst tot aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag. Kooptitel 7.1 BW van toepassing op dit soort overeenkomsten. Verjaring ex art. 7:23 lid 2 BW van beroep op non-conformiteit? Beroep op stuiting verjaring ten onrechte als tardief gepasseerd. HR 12 april 2012, NJ 2012, 293, JOR 2012, 313 met annotatie door J.W.A. Biemans, JBPr 2012, 43 met annotatie door mr. drs. B.T.M. van der Wiel,ECLI:NL:HR:2012:BV1301;
  • Rohn/Scherpenzeel, Ondernemingsrecht. Vaststelling wanbeleid na enquêteprocedure. HR 11 december 2012,ECLI:NL:HR:2012:BY1195.

CONTACT

Haagweg 108
2282 AE Rijswijk (Z-H)

Tel.: 070 - 390 62 60
Fax: 070 - 398 96 88

E-mail: klik hier