T 070 - 390 62 60

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.AantjesZevenberg.nl, AZletselschade.nl, AZarbeidsrecht.nl en AZcassatie.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Hoewel AantjesZevenberg Advocaten zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan AantjesZevenberg Advocaten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet altijd toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties. AantjesZevenberg Advocaten is dus niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van (het gebruik van) de informatie op deze website.

AantjesZevenberg Advocaten behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AantjesZevenberg Advocaten. Het is u wel toegestaan de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De verbinding voor het versturen van e-mails of formulieren naar AantjesZevenberg Advocaten is niet beveiligd en gebeurt op eigen risico. Informatie die per mail naar AantjesZevenberg Advocaten wordt gestuurd wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. AantjesZevenberg Advocaten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken in de beveiliging van deze website of de daarop genoemde mailadressen.

AantjesZevenberg Advocaten heeft geen controle over de sites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. AantjesZevenberg Advocaten accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden door AantjesZevenberg Advocaten uitsluitend verwerkt:

  • ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
  • ten behoeve van het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude;
  • om de dienstverlening van AantjesZevenberg Advocaten uit te breiden, een en ander steeds overeenkomstig de wet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Eventuele beperkingen van internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen echter buiten de invloedssfeer van AantjesZevenberg Advocaten en kunnen AantjesZevenberg Advocaten niet worden aangerekend.