Wij verlenen ook rechtsbijstand in zaken waarin door een lagere rechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad zijn gesteld.

Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Er kunnen dus alleen rechtsvragen worden gesteld aan de Hoge Raad. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een nieuwe wet is ingevoerd waarover vragen over de uitleg rijzen. De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft bijvoorbeeld tot grote veranderingen geleid op het gebied van het ontslagrecht. Tegelijkertijd heeft dit geleid tot veel onduidelijkheden. Een voorbeeld betreft het voorwaardelijk ontbindingsverzoek na een gegeven ontslag op staande voet. Zowel in de jurisprudentie als in de literatuur worden tegenstrijdige standpunten ingenomen waar het gaat om het antwoord op de vraag of de mogelijkheid van voorwaardelijke ontbinding is blijven bestaan onder de Wwz. Dit is de reden geweest voor de Kantonrechter Enschede om in zijn beschikking van 26 april 2016 een prejudiciële vraag te stellen aan de Hoge Raad.

Voor een dergelijke vraag is vereist dat er sprake is van een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is. De mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen is verbonden aan een aantal voorwaarden: 1) zo moet een antwoord op deze vraag nodig zijn voor het nemen van een beslissing in een zaak, en 2) dezelfde vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken.

De lagere rechter houdt dan de zaak aan en formuleert dan vragen over de uitleg aan de Hoge Raad. Partijen mogen zich – door tussenkomst van een cassatieadvocaat – daar ook over uitlaten. Wanneer de Hoge Raad zich vervolgens heeft uitgesproken zet de lagere rechter de zaak weer voort. Deze route voorkomt dat in veel voorkomende zaken al die zaken eerst tot aan de Hoge Raad moeten worden uitgeprocedeerd. In de praktijk worden overigens ook soortgelijke zaken aangehouden in afwachting van beantwoording van de vragen door de Hoge Raad. Na beantwoording van de vraag door de Hoge Raad beslist de rechter – nadat hij partijen in de gelegenheid heeft gesteld om zich over de uitspraak van de Hoge Raad uit te laten – met inachtneming van deze uitspraak.

Een overzicht van lopende en afgedane prejudiciële vragen is hier te vinden.

Expertise van onze cassatieadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 2 cassatiespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Ben je geïnteresseerd in AantjesZevenberg Advocaten als cassatiepartner?

Neem direct contact op