Hieronder een kleine greep uit cassatiezaken van door AantjesZevenberg behandelde uitspraken:

Letselschade

 • Arbeidsrecht. Procesrecht, deelgeschilprocedure. Vrijwilliger valt van dak bij werkzaamheden aan kerkgebouw en begint deelgeschilprocedure (art. 1019w Rv). Hoger beroep deelgeschilbeschikking op de voet van art. 1019cc lid 3, onder a, Rv. Heeft hof bij vernietiging van deelgeschilbeschikking de bevoegdheid (in de procedure ten principale) de zaak aan zich te houden (art. 356 Rv)? Ontvankelijkheid in cassatie. Vallen vrijwilligerswerkzaamheden onder de reikwijdte van art. 7:658 lid 4 BW? Is sprake van bedrijfsuitoefening door de parochie? Is van belang dat de werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoerde, niet door werknemers van de parochie zouden zijn uitgevoerd? Opgetreden voor verweerder. Cassatieberoep is verworpen. HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142;
 • Onrechtmatige daad. Letselschade na verkeersongeval. Motivering schatting gederfd inkomen; stelplicht en bewijslast. Invloed persoonlijkheidsonderzoek en koerswijziging in appel. HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273;
 • Schadevergoeding; verjaring. Vaststellingsovereenkomst met voorbehoud voor bepaalde toekomstige schade. Voorwaardelijke vordering? Aanvullen van rechtsgronden. Verjaring o.g.v. art. art. 3:307 lid 2 BW; aanvangsmoment. Bewijs dat voldaan is aan voorwaarde in voorbehoud, ondanks verloren gaan cruciaal rapport; art. 152 Rv. Uitleg dictum. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2988;
 • Onrechtmatige daad. Verkeersongeval. Letselschade; psychische klachten. Arbeidsongeschiktheid. Causaliteit. Waardering deskundigenbewijs. Omvang schade, Opgetreden voor verweerder. HR 13 februari 215, ECLI:NL:HR:2015:308;
 • Werkgeversaansprakelijkheid; art. 7:658 BW. Condicio sine que non-verband tussen bedrijfsongeval en later privé-ongeval. Toerekening op de voet van art. 6:98 BW; omstandigheden van het geval; gezichtspunten. HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2895;
 • Schadevordering, onrechtmatige daad door minderjarige jonger dan veertien jaar (watersportongeluk), art. 6:164 in verbinding met art. 6:169 lid 1 BWNA. Eigen schuld benadeelde; toepassing billijkheidscorrectie, art. 6:101 lid 1 BWNA. HR 4 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3751;
 • Onrechtmatige daad. Val van klimmuur; onvoldoende toezicht of voorzorgsmaatregelen? HR 17 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5354;

 

Arbeidsrecht

 • Procesrecht, deelgeschilprocedure. Vrijwilliger valt van dak bij werkzaamheden aan kerkgebouw en begint deelgeschilprocedure (art. 1019w Rv). Hoger beroep deelgeschilbeschikking op de voet van art. 1019cc lid 3, onder a, Rv. Heeft hof bij vernietiging van deelgeschilbeschikking de bevoegdheid (in de procedure ten principale) de zaak aan zich te houden (art. 356 Rv)? Ontvankelijkheid in cassatie. Vallen vrijwilligerswerkzaamheden onder de reikwijdte van art. 7:658 lid 4 BW? Is sprake van bedrijfsuitoefening door de parochie? Is van belang dat de werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoerde, niet door werknemers van de parochie zouden zijn uitgevoerd? Opgetreden voor verweerder. Cassatieberoep is verworpen. HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142;
 • Ontslagrecht; Nietigheid opzegging ingeroepen binnen de termijn van art. 9 BBA? Berusting in ontslag? Geconverteerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toch gewoon ‘laten aflopen’ kwalificeert als ‘opzegging’. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3305;
 • Werkgeversaansprakelijkheid; art. 7:658 BW. Condicio sine que non-verband tussen bedrijfsongeval en later privé-ongeval. Toerekening op de voet van art. 6:98 BW; omstandigheden van het geval; gezichtspunten. HR 3 oktober 2014,ECLI:NL:HR:2014:2895;

 

Personen- en familierecht

 • Huwelijksgoederenrecht. Huwelijkse voorwaarden. Draagplicht voor lasten met betrekking tot een aan partijen in eenvoudige gemeenschap toebehorende woning in aanbouw (art. 3:172 BW). Moet de eenvoudige gemeenschap worden betrokken in de afwikkeling van het wettelijk deelgenootschap (art. 1:138-140 (oud) BW)? Grenzen van de rechtsstrijd. Plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording (art. 3:173 BW) en de mogelijkheid tot schadeplichtigheid in geval van een eenvoudige gemeenschap; staat aard van de rechtsverhouding tussen deelgenoten die met elkaar zijn gehuwd daaraan in de weg? HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:156;
 • Kinderalimentatie; wijze waarop kindgebonden budget in aanmerking moet worden genomen (HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011), HR 30 september 2016 ECLI:NL:HR:2016:2229;
 • Verzoek verlenging ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing. Termijnoverschrijding, ontvankelijkheid. Art. 8 EVRM. Procesreglement Civiel Jeugdrecht. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 16 september 2016 ECLI:NL:HR:2016:2119;
 • Procesrecht. Klacht over toepassing Marokkaans recht die niet aan de eisen voldoet (art. 426a lid 2 Rv). Grievenstelsel; vernietiging buiten grief om. Herstelbeschikking rechtbank (art. 31 Rv) na uitspraak hof. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 10 juni 2016 ECLI:NL:HR:2016:1139;
 • Alimentatie. Partneralimentatie. Draagkracht in geval van onderneming met sterk fluctuerende winsten. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 13 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:850(ECLI:NL:HR:2016:850;
 • Huwelijksvermogensrecht. Huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Vermogensverdeling na echtscheiding. Pensioenverevening. Art. 1:141 en 1:142 BW. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:722;
 • Recht van het kind en de niet met het gezag beklede ouder op omgang. Voorlopige omgangsregeling waarvan invulling aan het Omgangshuis wordt overgelaten. Wettelijke grondslag? Art. 8 EVRM. Verantwoordelijkheid rechter. Reformatio in peius? Oplegging dwangsom. Grenzen van de rechtsstrijd. HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:748;
 • Echtscheiding. Alimentatie. Vaststelling draagkracht man. Slagende motiveringsklachten tegen oordeel dat onvoldoende inzicht is geboden in financiële positie. HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:262 ECLI:NL:HR:2014:262, NJB 2014/369, RvdW 2014/292, RFR 2014/54;

 

Merkenrecht

 • Merkenrecht. Vordering tot nietigverklaring van inschrijving woordmerk. Is sprake van teken ter aanduiding van de plaats van herkomst? Art. 2.28 lid 1 sub c en art. 2.11 lid 1 sub c BVIE; HvJEU 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, NJ 2000/269 (Chiemsee). Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad. HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2573;
 • Stokke/Hauck, Auteursrecht; inbreukactie. Maatstaf beoordeling auteursrechtelijke beschermingsomvang (HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533, NJ 2013/503). Feitelijke beoordeling. Proceskostenveroordeling conform Indicatietarieven IE-zaken Hoge Raad. opgetreden voor verweerder. HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1200;
 • Ajax/Promosports, Merkenrecht; inbreukvordering ex art. 2.20 lid 1 onder b en c BVIE. Relevante overeenstemming tussen vesten en merk Ajax? Maatstaf beoordeling verwarringsgevaar (sub b) of ongerechtvaardigd voordeel trekken doordat publiek verband legt tussen merk en teken (sub c) (HvJEU 18 juli 2013, zaak C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, NJ 2013/527, HvJEU 27 november 2008, zaak C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, NJ 2009/575). Maatstaf bij geringe mate van overeenstemming. Toewijzing proceskosten merkenrechtelijke grondslag, ambtshalve begroting bij gebreke van specificatie. HR 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397;
 • Leidseplein/Redbull Merkenrecht. Vervolg op HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4915 en HvJEU 6 februari 2014, C-65/12. Beroep op ‘geldige reden’ (art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG); maatstaven. Proceskosten; art. 1019h Rv. Bedragen wegens ‘reis- en verblijfkosten’. Vermindering van gevorderde bedrag wegens bovenmatigheid. HR 13 februari 2015 ECLI:NL:HR:2015:292 ;
 • H&M/G-Star. HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX9018 ;

 

Onrechtmatige uitzending/publicaties

 • Onrechtmatige tv-uitzending? Opnames met verborgen camera. Vordering tot afgifte van het volledige beeld- en geluidmateriaal; art. 843a Rv. Subsidiariteitsvereiste? Mogelijkheden tot vergaring van bewijs. Art. 10 EVRM, recht op vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring. Opgetreden voor verweerder. Cassatieberoep is verworpen. HR 29 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2518;
 • Zaak over het invullen van een volledige naam in Google Search welke verwijzingen oplevert naar websites met initialen over niet-onherroepelijke stafrechtelijke veroordeling. HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:316;
 • Friesland Vlees tegen Staat en AVROTROS, Uitlatingen Minister in de media en aandacht in tv-programma over beweerde misstanden in een slachthuis. Maatstaf voor onrechtmatigheid van informatie, verstrekt door de overheid, resp. in het kader van onthullingsjournalistiek. HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3014;
 • TROS/Pretium. HR 28 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0598 , NJ 2012, 556;

 

Faillissementsrecht/WSNP

 • WSNP. Procesrecht. Art. 349a Fw. Schuldsaneringsregeling door rechtbank met twee jaar verlengd. Is schuldenaar in het daartegen ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk? (HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ 2014/470 en HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1203, NJ 2017/288), HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:316
 • WSNP. Tussentijdse beëindiging (art. 350 lid 3, sub f, Fw). Feiten en omstandigheden die op het tijdstip van toelatingsbeslissing reeds bekend waren. Invloed ontbreken mondelinge behandeling. HR 27 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:111.
 • Faillissementsrecht. Verzoek van gefailleerde die in verzekerde bewaring is gesteld om afgifte van proces-verbaal van getuigenverhoor (art. 66 Fw). Uitleg van HR 6 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX8295, NJ 2010/184. Afweging van belangen (HR 22 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1819, NJ 1997/339); indien gefailleerde mede op grond van de verklaring van de getuige van zijn vrijheid is beroofd, komt groot gewicht toe aan zijn belang bij afgifte van het proces-verbaal; uitzonderingen, HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:286, TvCu/12783 met annotatie van prof. mr. A.W. Jongbloed, NJB 2016/453, RvdW 2016/307, INS-Updates.nl 2016-0093;

 

Overige rechtsgebieden

 • Verbintenissenrecht; procesrecht. Buitengerechtelijke ontbinding door verkoper van koopovereenkomst inzake auto. Had hof schadeposten moeten beoordelen waaraan rechtbank niet is toegekomen? Door wie is de schade geleden waarvan vergoeding wordt gevorderd? HR 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3091;
 • Verbintenissenrecht. Overeenkomst exploitant tankstation met oliemaatschappij. Concurrentie door nabijgelegen tankstation te wijten aan oliemaatschappij? Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 11 november 2016,ECLI:NL:HR:2016:2572;
 • Verdeling gemeenschap tussen broers; afrekening met betrekking tot gevoerd beheer van onroerende zaken. Onbegrijpelijk oordeel over verschuldigdheid van btw over beheersvergoeding. HR 28 oktober 2016,ECLI:NL:HR:2016:2450;
 • Onrechtmatige overheidsdaad. Grondrechten. Is wetswijziging tot beëindiging van bekostiging lessen Turkse taal en cultuur in basisonderwijs in strijd met art. 2 Eerste Protocol EVRM (vrijheid van onderwijs)? HR 14 oktober 2016,ECLI:NL:HR:2016:2341;
 • Contractenrecht. Samenhangende overeenkomsten. Leaseovereenkomst kopieermachine. Niet-nakoming, ontbinding. Gebondenheid lessor door mededelingen van “verkoper”. Uitsluiting in algemene voorwaarden lessor van binding door toezeggingen van een derde. Opgetreden voor verweerder in cassatie. Cassatieberoep is verworpen. HR 23 september 2016,ECLI:NL:HR:2016:2182;
 • Gebruik van vluchtgegevens op website luchtvaartmaatschappij in strijd met beding in algemene voorwaarden; wanprestatie? Vervolg van HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88, NJ 2015/304 en HvJEU 15 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:10, NJ 2015/303. Beperking contractsvrijheid ingevolge Databankenrichtlijn geldt niet voor onbeschermde databanken. Geen kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. HR 11 maart 2016,ECLI:NL:HR:2016:390;
 • Erfrecht. Uitleg testament (art. 4:46 BW). Ouderlijke boedelverdeling; verplichting tot zekerheidstelling voor vordering uit overbedeling. Art. 4:45 BW: tijdstip beoordeling vervulbaarheid voorwaarde. HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:46;
 • Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Consumentenrecht. Telefoonabonnement met ‘gratis’ mobiele telefoon. Koop op afbetaling. Goederenkrediet ? Kredietovereenkomst? Strekking overeenkomst. HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385;
 • Beeldbrigade/Hulskamp, Koop. Overeenkomst tot aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag. Kooptitel 7.1 BW van toepassing op dit soort overeenkomsten. Verjaring ex art. 7:23 lid 2 BW van beroep op non-conformiteit? Beroep op stuiting verjaring ten onrechte als tardief gepasseerd. HR 12 april 2012, NJ 2012, 293, JOR 2012, 313 met annotatie door J.W.A. Biemans, JBPr 2012, 43 met annotatie door mr. drs. B.T.M. van der Wiel,ECLI:NL:HR:2012:BV1301;
 • Rohn/Scherpenzeel, Ondernemingsrecht. Vaststelling wanbeleid na enquêteprocedure. HR 11 december 2012,ECLI:NL:HR:2012:BY1195.

Expertise van onze cassatieadvocaten

Voor AantjesZevenberg Advocaten zijn 3 cassatiespecialisten actief. Elke specialist behandelt alle problemen die zich voordoen. Van A tot Z. Daarnaast beschikt ieder van deze advocaten ook over eigen expertisegebieden. Klik hiervoor op de profielfoto’s hieronder.

Ben je geïnteresseerd in AantjesZevenberg Advocaten als cassatiepartner?

Neem direct contact op