Werkgevers met 100 of meer werknemers moeten vanaf 1 juli 2024 verplicht een registratie bijhouden van het zakelijk en woon-werkverkeer van hun werknemers.  In deze blog vertellen wij meer over de achtergrond van de rapportageplicht en wat u als werkgever moet doen om aan deze verplichting te voldoen.

Waarom een rapportageplicht?

De verplichting staat bekend onder de naam ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, afgekort WPM en vloeit voort uit het Klimaatakkoord. De komende jaren wordt gekeken of de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit onder een bepaald plafond blijft. In 2026 zal een evaluatie plaatsvinden. In de situatie dat de CO2-uitstoot niet onder het plafond is gebleven, zal in regelgeving een maximum CO2-uitstoot per reizigerskilometer worden vastgelegd. Werkgevers zullen dan verplicht zijn om met de CO2 -uitstoot onder dit maximum te blijven.

Voor wie geldt de rapportageplicht?

De rapportageverplichting geldt voor werkgever met 100 of meer werknemers. Om vast te stelen of een organisatie 100 of meer werknemers heeft, moeten de werknemers van alle vestigingen van een onderneming of rechtspersoon bij elkaar worden opgeteld. Hierbij tellen alleen werknemers mee die een arbeidsovereenkomst hebben en minimaal 20 uur per maand betaald werk verrichten. Ingehuurde gedetacheerden en uitzendkrachten tellen niet mee.

Wat houdt de rapportageplicht in?

De rapportageplicht houdt in dat werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks het totaal aan gereisde kilometers uitgesplitst naar de verschillende vervoersmiddelen en brandstoftypen moet verzamelen. De rapportageplicht geldt voor zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit apart. Bij zakelijke mobiliteit gaat het om alle reizen die werknemers voor hun werk maken, met uitzondering van woon-werkmobiliteit. Bij woon-werk mobiliteit gaat om het reizen van werknemers tussen woon- of verblijfplaats en de locatie waar ‘de arbeid pleegt te worden verricht’.

De verzamelde gegevens moeten worden ingevuld op een digitaal formulier. Het formulier is online te vinden en is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkeld. Een werkgever hoeft niet zelf de CO2-uitstoot bij te houden, uit te rekenen of in te voeren. Op basis van de ingevoerde jaarkilometers per vervoermiddel en brandstoftype berekent het digitale formulier de CO2-uitstoot. Na het invullen van de gegevens wordt een rapportage van de CO2-uitstoot verstrekt. De uitkomst kan door werkgevers worden gebruikt als startpunt voor het verduurzamen van de mobiliteitsregelingen.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd staat in de Handreiking voor werkgevers. 

Wanneer gaat de rapportieplicht in?

Tot en met 30 juni 2024 is rapporteren niet verplicht. Het is wel mogelijk om vrijwillig te rapporteren. Vanaf 1 juli 2024 is rapporteren voor werkgevers met 100 of meer werknemers wel verplicht. Het advies is dan ook om op korte termijn de registratie van de personenmobiliteit in lijn te brengen met de vereisten van de rapportageplicht. Voor 1 juli 2025 moeten de gegevens over de tweede helft van 2024 of heel 2024 zijn ingediend. Vanaf 2025 moet over het hele jaar worden gerapporteerd. De gegevens moeten steeds voor 1 juli van het opvolgende jaar worden ingevuld in het webformulier.