De afwikkeling van letselschades duurt doorgaans minimaal een aantal maanden. Dit kan oplopen tot meerdere jaren. Het televisieprogramma Radar heeft hier onlangs aandacht aan besteed in haar uitzending. In de uitzending bleef echter een aantal gezichtspunten onbesproken. Hieronder zal nader worden ingegaan op de vraag waarom de afwikkeling van letselschade soms zo lang duurt. Daarna wordt ingegaan op de mogelijkheden die het slachtoffer in dat geval heeft. Zoals zal blijken, staat het slachtoffer niet met lege handen als de afwikkeling van de letselschade lang duurt.

Redenen dat de afwikkeling van letselschade lang duurt

Dat de afwikkeling van letselschades soms lang duurt heeft verschillende redenen. Een aantal daarvan zijn:
– Het politieonderzoek in geval van een aanrijding of mishandeling kan erg lang duren. Dit geldt vooral als niet direct duidelijk is wie de schade heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat de veroorzaker is doorgereden na een aanrijding of er geen getuigen zijn. Het dossier wordt doorgaans pas met (de advocaat van) het slachtoffer gedeeld wanneer het onderzoek is afgerond;
– Medici kunnen op voorhand niet altijd een inschatting maken of het slachtoffer volledig zal herstellen en hoe lang dit zal duren. Het verloop van het herstel moet dan worden afgewacht. Als sprake is van complex en/of blijvend letsel moet ook een advies worden ingewonnen bij een medisch deskundige. Dat kost tijd;
– De veroorzaker van de schade of diens verzekeraar erkent de aansprakelijkheid niet of wil niet meewerken en doet er lang over om te reageren op brieven en verzoeken.

In sommige gevallen valt niet te voorkomen dat de schadeafwikkeling lang duurt. Wanneer nog niet duidelijk is of (en wanneer) het slachtoffer zal herstellen, dan kan de volle omvang van de schadevergoeding nog niet worden bepaald. Soms kan op voorhand bijvoorbeeld niet worden ingeschat hoeveel behandelingen fysiotherapie nodig zijn, hoe lang het slachtoffer arbeidsongeschikt zal blijven en/of hoeveel pijn het slachtoffer zal blijven houden. Dit moet worden afgewacht, waardoor de afwikkeling van de schade langer op zich kan laten wachten. Het is bovendien van groot belang dat de medici een goed beeld kunnen vormen van het letsel en dat de advocaat van het slachtoffer zich hierover goed laat informeren. Hoewel het tijd kost om gedurende de behandeling telkens medische stukken op te vragen en medische adviezen in te winnen, is dit noodzakelijk voor de afwikkeling.

Daarentegen zou onnodige vertraging door toedoen van de verzekeraar wel kunnen en moeten worden voorkomen. Verzekeraars hebben de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd over de afwikkeling van letselschade. Jammer genoeg houden verzekeraars zich alleen niet altijd aan deze afspraken. Zo zijn de reactietermijnen van verzekeraars erg lang en, hoewel dit niet altijd het geval is, staan verzekeraars erom bekend dat ze onnodig in discussie gaan over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade.

Secundaire victimisatie wanneer de afwikkeling van letselschade lang duurt

Wanneer de verzekeraar de afwikkeling van de schade onnodig lang vertraagt en traineert, spreken we over ‘onrechtmatige schadeafwikkeling’ door de verzekeraar. Het slachtoffer wordt dan als het ware opnieuw slachtoffer van de houding van de verzekeraar (ook wel: ‘secundaire victimisatie’). Dit kan het herstel van het slachtoffer belemmeren en in sommige gevallen zelfs de gevolgen van het ongeval verergeren. Soms is het mogelijk om hiervoor een extra schadevergoeding te krijgen.

Onrechtmatige schadeafwikkeling

Op 11 december 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een dergelijke ‘extra’ schadevergoeding toegekend aan een slachtoffer van een auto-ongeval vanwege secundaire victimisatie.

Hiervan was volgens het Hof sprake, omdat de afwikkeling van de schade erg lang liep (ruim 11 jaar). Bovendien hebben enkele koerswijzigingen door de verzekeraar de onderhandelingen nog verder vertraagd en gecompliceerd. Daarbij komt dat pas zeven jaar na het ongeval een eerste voorschot is betaald. Het slachtoffer had psychische klachten aan het auto-ongeval overgehouden. Het Hof vindt het aannemelijk dat zijn psychische toestand, die toch al fragiel was, door het handelen van de verzekeraar nog verder is verslechterd. Het Hof wees daarom – naast smartengeld met betrekking tot het ongeval – ook extra schadevergoeding toe aan het slachtoffer voor het leed dat is veroorzaakt door deze onzorgvuldige (en trage) wijze van behandeling door de verzekeraar.

Slachtoffers staan niet met lege handen wanneer de afwikkeling van letselschade lang duurt

Een dergelijke ‘extra’ schadevergoeding is niet altijd mogelijk. Verzekeraars moeten het wel heel bont maken, wil de rechter schadevergoeding toekennen vanwege onrechtmatige schadeafwikkeling. Dat betekent echter niet dat het slachtoffer met lege handen staat als de schadeafwikkeling lang duurt.

Wanneer de aansprakelijkheid vaststaat, zijn verzekeraars soms bereid om alvast één of meerdere voorschotten te betalen op de schadevergoeding. Het slachtoffer kan daarmee de periode tussen het ongeval en de definitieve afwikkeling van de schade financieel overbruggen. Als het slachtoffer (en zijn advocaat) er met de verzekeraar niet uitkomt, bestaat bovendien de mogelijkheid van een deelgeschillenprocedure. De rechter kan dan worden gevraagd om een beslissing te geven over alleen dat deel van het geschil waar nog discussie over bestaat, bijvoorbeeld de vraag wie aansprakelijk is voor de schade of over de vraag of sprake is van (gedeeltelijke) eigen schuld van het slachtoffer. Daarna kan sneller overeenstemming worden bereikt met de verzekeraar over de schadevergoeding. Het voordeel van een deelgeschillenprocedure is dat de aansprakelijke partij (vaak de verzekeraar) in beginsel de proceskosten en de advocaatkosten van het slachtoffer moet vergoeden. Tot slot is de verzekeraar rente verschuldigd over het bedrag aan schadevergoeding vanaf de datum dat de schade is ingetreden tot het moment dat de schadevergoeding is betaald. Als de schadeafwikkeling lang duurt kan de rente (afhankelijk van de omvang van de schade) oplopen tot een aanzienlijk bedrag.

Wat kunt u doen als slachtoffer?

Heeft u letselschade geleden als gevolg van bijvoorbeeld een auto-ongeval, een bedrijfsongeval of een medische misser, dan is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, bijvoorbeeld een van de letselschadeadvocaten van ons kantoor. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan toezien op een voortvarende afwikkeling van de schade en adequate bevoorschotting en zal daarnaast onnodige vertraging in de afwikkeling van de schade (waar mogelijk) trachten te voorkomen. In veel gevallen zal de verzekeraar de kosten voor rechtsbijstand vergoeden en kost het u dus niets.