Vakantiedagen vervallen niet automatisch

Hoe zit het ook alweer?

Na 1 juli 2012 geldt de regel dat de wettelijke vakantiedagen (4 weken als je voltijds werkt) die een werknemer niet heeft opgenomen, zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd vervallen. Dit betekent dus dat vakantiedagen die in 2018 zijn opgebouwd en niet zijn opgenomen, per 1 juli 2019 vervallen . Er gelden een paar uitzonderingen. Zo kan de vervaltermijn in een CAO of een schriftelijke overeenkomst worden verlengd. Ook als je echt niet in staat bent om de vakantiedagen op te nemen, geldt deze vervaltermijn niet maar de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar.

Hof van Justitie

Over het al of niet vervallen van vakantiedagen is nu in een Duitse kwestie een belangrijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak is direct voor het Nederlandse arbeidsrecht van belang (HvJ, 6 november 2018, Max-Planck/Tetsuji Shimizu ). Het Hof oordeelt dat een werkgever met name gehouden (is) om er concreet en in alle transparantie voor te zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen, en hem er zo nodig formeel toe aan te zetten dat te doen.
Het Hof laat het daar niet bij, maar gaat verder: Daarbij dient hij de werknemer erover te informeren – op precieze wijze en tijdig, zodat die vakantie de betrokkene nog de rust en ontspanning kan bieden waaraan zij wordt geacht bij te dragen – dat hij de vakantie die aan het einde van de referentieperiode of van een toegestane overdrachtsperiode niet is opgenomen, verliest.

HR: kom in actie!

Een werkgever moet de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid geven om zijn vakantie op te nemen. Dat was al bekend. Maar vakantiedagen vervallen pas echt als HR kan aantonen dat de medewerkers met niet opgenomen vakantiedagen actief en tijdig zijn geïnformeerd. Breng daarom nog voor het einde van het jaar de niet opgenomen vakantiedagen per werknemer in kaart. Informeer daarna de werknemer nauwkeurig over dit aantal en geef bijvoorbeeld aan dat deze dagen in de komende maanden moeten worden opgenomen, omdat ze anders per 1 juli vervallen. Leg het vast als een werknemer desondanks besluit om geen gebruik van zijn recht op vakantie te maken.

Kan een werkgever dit niet bewijzen, dan vervallen de vakantiedagen niet en moeten bijvoorbeeld bij het einde van het dienstverband de niet opgenomen vakantiedagen toch worden uitbetaald. En dat misschien al vanaf 2012. Dat kan dus om een flink bedrag gaan.

Werknemers: check je vervallen vakantiedagen

Het hof noemt het recht op vakantie een wezenlijk beginsel van sociaal recht van de Unie. Dit is zelfs zo belangrijk dat je je als werknemer hierop rechtstreeks kunt beroepen. Ongeacht wat er in de Nederlandse wet staat. Kijk dus nog eens goed naar vervallen vakantiedagen, ook als je uit dienst gaat. Heeft de werkgever je hierover wel geïnformeerd? Grote kans dat die dagen helemaal (nog) niet zijn vervallen.